Duurzaam natuur­beleid


Nederland heeft een verscheidenheid aan prachtige natuurgebieden. Voor een grote biodiversiteit en een evenwichtig ecosysteem is het van groot belang dat er meer en betere verbindingen tussen deze natuurgebieden worden gemaakt. Nederland is een echt waterland, waar wateren en oevers een belangrijke verbinding kunnen vormen. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat het waterschap zich actief inspant om de ontwikkeling van natuur te ondersteunen.

  • Als expert op het gebied van natte natuur geeft het waterschap pro-actief advies aan de provincie en gemeenten over ruimtelijke vraagstukken die dit thema raken.
  • Het waterschap zet alles op alles om over gronden te beschikken die nodig zijn voor de aanleg van natte natuur. Het waterschap koopt aantrekkelijke ruilgronden aan, stimuleert boeren tot natuurontwikkeling op hun eigen grond, en ook gedwongen maatregelen, waaronder uitkoop, worden daarbij niet geschuwd. Op gronden die het waterschap verpacht, wordt natuurinclusieve landbouw, zoals bloemrijke akkerranden en geen gifgebruik, de norm. Op deze gronden worden geen gewassen gekweekt die om veel bemesting of beregening vragen, zoals snijmaïs en bloembollen.
  • Het waterschap zet zich actief in om leefgebieden voor boerenlandvogels, zoals grutto’s en andere weidevogels, in te richten en ondersteunt individuele boeren met kosteloze waterstaatkundige voorzieningen, wanneer zij hun land geschikt willen maken voor boerenlandvogels.
  • Bij werkzaamheden die in opdracht van het waterschap worden uitgevoerd en bij gebouwen en gronden van het waterschap, wordt de verlichting zoveel mogelijk beperkt om lichtvervuiling tegen te gaan en de overlast voor dieren als insecten en vleermuizen zoveel mogelijk te beperken. Ook wordt de kleur van de verlichting en de kant waar het licht op schijnt zo min mogelijk belastend voor dieren.
  • Bij besluitvorming rondom het minder diep maken van diepe plassen (‘verondieping’) wordt er rekening gehouden met de hoge ecologische waarde die deze kunnen hebben. Verondieping gebeurt alleen met grond en baggerspecie van goede kwaliteit (klasse A). Hierbij wordt verondieping met industrierestanten, zoals granuliet, uitgesloten.
  • Sloten worden niet overgedragen aan de landbouw voor ‘beheer onder schouw’ om kosten te besparen; dat is een onwenselijke constructie waarbij de verantwoordelijkheid voor het schoonmaken van de sloot bij de boer of burger komt te liggen.
  • Sloten worden niet gedempt, tenzij dit onvermijdelijk is om de natuurwaarden van een gebied te verbeteren.
  • Er worden diverse structuren en wisselende stroomsnelheden aangebracht in het water, omdat deze de onderwaterbiodiversiteit ten goede komen. We ‘bouwen met natuur’ zoals boomstammen, keien, modder en beplanting.
  • Bij het aanleggen van nieuwe natte natuur zorgt het waterschap voor variatie aan waterplanten, waardoor een natuurlijke biotoop ontstaat voor vissen.

Het standpunt Duurzaam natuurbeleid is onderdeel van: Natuur- en waterbeheer

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer