Beaver rat gb9953a154 1920

Dierenrechten en dierenwelzijn

Alle levende wezens horen vrij te zijn en naar hun aard te kunnen leven. Dat geldt ook voor dieren die in en rond het water leven. Het waterschap houdt daarom rekening met de belangen van alle dieren bij het ontwerpen, inrichten en aanleggen van dijken en het watersysteem. Dat gebeurt nu nog te weinig. Dieren worden dan ook vaak de dupe van beslissingen die in het waterschap worden genomen, van muskusratten tot vissen. De Partij voor de Dieren vindt dat het waterschap in al zijn beleid de intrinsieke waarde en bescherming van in het wild levende dieren moet waarborgen. De dieren moeten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. In plaats van het bestrijden van dieren die overlast zouden veroorzaken, kiezen we voor preventief beleid waarmee schade wordt voorkomen.

Dierenrechten en dierenwelzijn

Dieren tellen mee

3 concrete plannen

  1. Gehouden dieren
  2. Onderwaterleven
  3. Dieren en dijken