Duurzame dijken, kades en oevers vol biodi­ver­siteit


De kades in Nederland zijn meestal voorzien van harde keringen. Dit is desastreus voor het waterleven. De Partij voor de Dieren wil dat keringen beter in het natuurlijke landschap worden ingepast. Groene dijken bieden de beste kansen voor verschillende planten diersoorten. Dat vergroot de biodiversiteit en de robuustheid van het ecosysteem.

  • Bij het versterken van waterkeringen wordt er geïnvesteerd in groene dijken met duurzaam beheer en lage onderhoudskosten. Bloem- en kruidenrijke dijken, waar weinig gemaaid wordt en waar meststoffen geweerd worden, zijn voordelig voor biodiversiteit zowel als stevigheid van de dijk.
  • Het waterschap gedoogt niet dat boeren koeien laten grazen op dijken.
  • Bij renovatie en herstel worden kades zoveel mogelijk met een flauw aflopend talud aangelegd, de zogenaamde natuurvriendelijke oevers.
  • Het waterschap gebruikt geen bestrijdingsmiddelen voor het verwijderen van ongewenste planten op dijken, maar kiest voor handmatig, mechanisch of biologisch verwijderen.
  • Bomen worden alleen gekapt als zij een gevaar vormen voor de waterkering en als er geen minder ingrijpende alternatieven zijn. Wanneer het waterschap bomen kapt worden deze altijd gecompenseerd, ook als dat niet wettelijk verplicht is. Bomen worden vervangen door inheemse soorten van gelijke of grotere ecologische waarde die ook de fauna ten goede komen.
  • Het waterschap hanteert een streng ‘nee, tenzij’ beleid met betrekking tot demontabele keringen ter vervanging van dijken. Het onder tijdsdruk moeten opbouwen van zo’n kering vergt veel van de organisatie, brengt veiligheidsrisico’s met zich mee, en is daarnaast vervuilend door het transport dat ervoor nodig is.
  • Het waterschap werkt mee aan experimenten om bomen en planten in te zetten voor de waterveiligheid. Vegetatie aan de voet van de dijk kan onder andere golven dempen, stroming verminderen, de bodem stabiliseren en de natuurwaarde verhogen.

Het standpunt Duurzame dijken, kades en oevers vol biodiversiteit is onderdeel van: Natuur- en waterbeheer

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer