Demo­cratie en lobby


De Partij voor de Dieren zet zich in voor een waterschap dat rekening houdt met dieren, natuur en milieu. Van oudsher hebben boeren een zware stem in het waterschap. De belangen van de landbouw geven vaak de doorslag. Dat zie je bijvoorbeeld in het kunstmatig laag gehouden waterpeil. Planten en dieren die van nature in Nederland thuishoren zijn de dupe van de verdroging die daarvan het gevolg is. Dat moet anders. De Partij voor de Dieren wil dat het waterschap democratischer wordt en dat de invloed van lobbyorganisaties vanuit onder andere de landbouw, bedrijven en sportvisserij verkleind wordt.

  • Het waterschap pleit bij de landelijke politiek en de Unie van Waterschappen voor het volledig afschaffen van geborgde zetels.
  • De verantwoordelijkheden van het waterschap groeien, daarom is het belangrijk dat het waterschapsbestuur professioneler wordt. Er wordt een griffie ingesteld en het waterschap gaat experimenteren met dualisme, waarbij het dagelijks bestuur beter kan worden gecontroleerd.
  • Het waterschap zorgt ervoor dat ook kleine fracties hun werk goed kunnen uitvoeren. Maatregelen die hiertoe kunnen worden genomen zijn bijvoorbeeld het werken met commissieleden en het verlagen van drempels voor het agenderen van onderwerpen of gebruiken van politieke instrumenten zoals moties.
  • Het waterschap houdt een register bij van de organisaties en bedrijven die bij hen lobbyen, deelt dit actief met het waterschapsbestuur en maakt dit voor burgers inzichtelijk.
  • Wanneer het waterschap belanghebbende organisaties betrekt bij beslissingen, worden daarin de belangen van dieren, natuur en milieu minstens zo goed meegenomen als andere belangen. Zo worden ook natuurverenigingen, dierenwelzijns- of dierenrechtenorganisaties en biologische boeren actief betrokken.
  • De provincie is verantwoordelijk voor het aanwijzen wie de geborgde zetels in de waterschappen innemen. Zolang er nog geborgde zetels zijn dringt het waterschap er bij de provincie op aan dat minstens de helft van de zetels in de categorie ‘ongebouwd’ wordt ingevuld door vertegenwoordigers van koepelverenigingen voor biologische
    en/of natuurinclusieve landbouwers.

Het standpunt Democratie en lobby is onderdeel van: Participatie, financiën en democratie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer