Verbe­teren van de water­kwa­liteit


De Europese Kaderrichtlijn Water schrijft voor aan welke eisen oppervlakte- en grondwater moeten voldoen. De doelstellingen voor waterkwaliteit moeten volgens de richtlijn in 2027 gerealiseerd zijn, maar worden niet gehaald als we op de huidige voet doorgaan. Een grote boosdoener hierin is de mestuitstoot door de vee-industrie en uitspoeling van mest op het oppervlaktewater. De Partij voor de Dieren wil dat het waterschap de bescherming van de waterkwaliteit zeer hoge prioriteit geeft.

  • Het waterschap houdt vast aan de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water en staat niet toe dat deze naar beneden worden bijgesteld. Hetzelfde geldt voor de Nitraatrichtlijn, de Europese richtlijn over het gebruik van stikstof in de landbouw die bedoeld is om de waterkwaliteit te verbeteren.
  • De handhaving van en controle op het gebruik van bestrijdingsmiddelen worden geïntensiveerd.
  • Door intensieve bemesting van landbouwgrond komen veel te veel vervuilende stoffen in het water terecht (bijvoorbeeld via erfafspoeling). Het waterschap gaat er bij het Rijk en de provincie op aandringen dat bemesting wordt teruggedrongen.
  • Bij warm weer gebruiken datacenters water om hun servers te koelen. Het opgewarmde koelwater, waar vaak chemicaliën aan zijn toegevoegd, wordt in oppervlaktewater geloosd. Het waterschap gaat hier strenge regels voor opstellen en hierop handhaven.
  • Veel zwerfafval eindigt in het water, waar het tot kleine schadelijke deeltjes afbreekt. Als bewaker van de waterkwaliteit wordt het waterschap daarom ook aanjager van het voorkomen van zwerfafval. Daarvoor gaat het gemeenten proactief informeren over welke maatregelen ze kunnen nemen. Speciale aandacht gaat uit naar vuurwerk, sigarettenpeuken en het oplaten van ballonnen.
  • Op plekken waar veel afval in het water ligt, gaat het waterschap dit afvangen met bubbelschermen of plasticvangers om te voorkomen dat dit afval in de plastic soep terechtkomt. Het waterschap gaat met het Rijk in overleg over hoe de kosten hiervoor op producenten kunnen worden verhaald.
  • Het waterschap gaat meer onafhankelijke toezichthouders, buitengewoon opsporingsambtenaren en sanctiemedewerkers aannemen, om toezicht en handhaving op watervervuiling te verbeteren.
  • Ecologisch gezond water bevat een variatie aan waterplanten die past bij de vissen en andere diersoorten die in dat water leven. Het waterschap monitort dit en waar nodig treft het maatregelen om de groei van bepaalde plantensoorten te remmen of te bevorderen.

Het standpunt Verbeteren van de waterkwaliteit is onderdeel van: Natuur- en waterbeheer

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Vragen