Klimaat­adap­tatie en tegengaan van verdroging


Zowel te veel als te weinig water kan grote problemen opleveren voor mens en dier. Het onderzoeksbureau Deltares waarschuwt voor drinkwatertekorten voor 7 miljoen mensen tijdens droge zomers in het Maasgebied waar Waterschap De Dommel onderdeel van is. Door de klimaatverandering komen extremen aan beide uiteinden van dit spectrum steeds vaker voor. De Partij voor de Dieren wil daarom inzetten op oplossingen die hevige regenval kunnen opvangen zodat er tijdens droge periodes genoeg water beschikbaar is voor plant en dier.

  • Voor het afvoeren van de toenemende hoeveelheden rivier- en regenwater zet het waterschap in op het bovenstrooms vasthouden van water, het kronkelen (meanderen) van beken en het verbreden van rivierbeddingen. Langer vasthouden van water heeft voorrang boven versneld afvoeren.
  • Het waterschap legt actief waterbergingen aan. Deze waterbergingen krijgen tevens een natuurfunctie en bevatten voldoende vluchtheuvels voor dieren.
  • Er komt een vergunningplicht voor het onttrekken van grond- en oppervlaktewater. Daarvoor gelden scherpe voorwaarden, waaronder een maximum voor wateronttrekking dat inspeelt op verdroging. Hierop wordt streng gehandhaafd. Er wordt gekeken naar nut en noodzaak: kunstgras wordt niet beregend met schaars grondwater.
  • Er komen regels over de manier van water onttrekken, zo moet de slang waarmee het water wordt opgepompt een amfibiefilter bevatten en moet schade aan de bodem worden geminimaliseerd.
  • De controle op illegale waterputten wordt uitgebreid.
  • Het waterschap breidt subsidiemogelijkheden uit voor grondeigenaren die maatregelen nemen om de sponswerking van de bodem te verbeteren.
  • Het waterschap dringt er bij andere overheden en drinkwaterbedrijven op aan om het gebruik van drinkwater terug te dringen en daar met name in tijden van droogte de aandacht op te vestigen. Het waterschap helpt boeren bij het overschakelen naar vormen van landbouw die minder kwetsbaar zijn voor droogte, zoals droogteresistente gewassen en voedselbossen.

Het standpunt Klimaatadaptatie en tegengaan van verdroging is onderdeel van: Natuur- en waterbeheer

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer